Generalforsamling

8. april 2019

Stege Fjernvarme A.m.b.a. indkalder herved andelshaverne til ordinær generalforsamling torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.00 i

Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege

med følgende dagsorden:

 Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab
  2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
  3. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
  4. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

            På valg: Jan Hansen, Johnny Rasmussen, Lis Dreyer

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

            På valg: Tonny Henriksen, Bjarne Pedersen

10.Valg af revisor.

         11.Eventuelt.

 

 

BESTYRELSEN.